ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 19
15% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. อ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 9-13 ข้อความนี้จัดอยู่ในประเภทใด