ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 19
15% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. อ่านบทร้อยกรองที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 5-8 การทำงานในข้อใดต้องอาศัยความรวดเร็วเป็นหลักมากที่สุด