ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 19
15% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. อ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 14–17 ข้อความนี้เหมาะสมกับใครมากที่สุด