ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 19
15% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. อ่านคำประพันธ์ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 18–20 คำประพันธ์นี้มีความหมายเพื่ออะไร