ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 13
30% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. ข้อใดมีคำที่อ่านออกเสียงตัวสะกดเหมือนในคำว่า เจริญ