ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 13
60% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. ข้อใดมีคำที่อ่านออกเสียงตัวสะกดเหมือนในคำว่า เจริญ