ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 13
20% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. ข้อใดมีคำที่อ่านออกเสียงตัวสะกดเหมือนในคำว่า เจริญ