แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ศีลธรรมนำชีวีมีสุข
20% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. การที่เรารู้จักใช้จ่ายเงิน แสดงว่าเราปฏิบัติตามค่านิยมในข้อใด