แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ศีลธรรมนำชีวีมีสุข
20% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. ถ้าทุกคนมีความซื่อสัตย์ เป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิต จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาใด