แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ศีลธรรมนำชีวีมีสุข
20% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. หลักปฏิบัติข้อใด เป็นการฝึกความอดทนของชาวมุสลิม