แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ศีลธรรมนำชีวีมีสุข
20% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. การปฏิบัติในข้อใดจะครอบคลุมคุณธรรม 4 ประการ อันเป็นแนวพระราชดำรัส