แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ
20% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของคนในจังหวัด