แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ
20% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. ภูมิประเทศลักษณะใดที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อย