แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ
75% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. สาเหตุที่ทำให้วิถีชีวิตคนในชนบทเปลี่ยนแปลงไปคือข้อใด