แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ
45% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เกิดปัญหาด้านใดมากที่สุด