แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ
20% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน