แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ
70% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. เหตุการณ์สำคัญในข้อใดที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 6