แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์
70% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ถูกต้อง