แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
93% Complete
14 of 15
ข้อที่ 14. (50 × 30) ÷ 4 = ..... จากประโยคสัญลักษณ์สร้างโจทย์ปัญหาได้ตามข้อใด