แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
33% Complete
11 of 15
ข้อที่ 11. ห้องเรียนมีนักเรียนห้องละ 39 คน มีนักเรียนทั้งหมด 12 ห้อง ถ้าเป็นนักเรียนชาย 187 คน จะเป็นนักเรียนหญิงกี่คน