ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 18
55% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. จากข้อความ ไข่พยาธิจะตายเพราะอะไร