ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 18
70% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. ประโยคใดเหมือนกับประโยค ฉันไม่ได้ทำแตก