ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 18
70% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. จากข้อความ สถานที่ที่นกเกาะนั้นอยู่ที่ไหน