เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5
80% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. 123.72 + 59.12 มีค่ามากกว่า 89.99 อยู่เท่าไร