เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5
55% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. 25.66 + 31.42 กับ 89.17 – 56.02 มีผลลัพธ์ต่างกันเท่าไร