เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5
55% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่าน้อยกว่า 67.59