เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5
55% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. 138.60 + (4.5 × 8.9) มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด