เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม ป.5
100% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีมุมภายใน 2 มุม รวมกันได้ 94 องศา มุมภายในที่เหลือกางกี่องศา