เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม ป.5
100% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. รูปใดเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC