เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม ป.5
75% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีมุมที่ฐานกาง 45 องศา รูปสามเหลี่ยมรูปนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดได้อีก