เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม ป.5
75% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มีมุมหนึ่งกาง 60 องศา มุมที่เหลือกางกี่องศา