เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม ป.5
75% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาว 5 เซนติเมตร 8 เซนติเมตร และ 8 เซนติเมตร เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมชนิดใด