เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม ป.5
75% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. รูปสามเหลี่ยม ABC มีมุม A = 60 องศา มีมุม B = 70 องศา รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด