เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม ป.5
100% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีสมบัติต่างจากรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าในข้อใด