เรื่อง การอ่านแผนภูมิและกราฟเส้น ป.6
67% Complete
9 of 15
ข้อที่ 9. จากกราฟเส้น ตอบคำถามข้อ 8 – 10 เดือนที่สุภัทท์เก็บออมเงินได้มากที่สุดมากกว่าเดือนที่เก็บออมเงินได้น้อยที่สุดกี่บาท