เรื่อง การอ่านแผนภูมิและกราฟเส้น ป.6
67% Complete
8 of 15
ข้อที่ 8.

จากกราฟเส้น ตอบคำถามข้อ 8 – 10 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม สุภัทท์เก็บออมเงินได้ทั้งหมดกี่บาท