เรื่อง การอ่านแผนภูมิและกราฟเส้น ป.6
67% Complete
7 of 15
ข้อที่ 7. จากกราฟเส้น ตอบคำถามข้อ 6 – 7 ในช่วงอายุ 11 ปี ด.ช. ศุภกร สูงกว่าในช่วงอายุ 9 ปี กี่เซนติเมตร