เรื่อง การอ่านแผนภูมิและกราฟเส้น ป.6
100% Complete
6 of 15
ข้อที่ 6.

จากกราฟเส้น ตอบคำถามข้อ 6 – 7 ในช่วงอายุใดที่ ด.ช. ศุภกร มีส่วนสูงเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด