เรื่อง การอ่านแผนภูมิและกราฟเส้น ป.6
67% Complete
14 of 15
ข้อที่ 14. จากแผนภูมิรูปวงกลม ตอบคำถามข้อ 11 -15 ร้านค้าขายหนังสือนิยายได้น้อยกว่าหนังสือนิตยสารกี่เล่ม