เรื่อง การอ่านแผนภูมิและกราฟเส้น ป.6
67% Complete
13 of 15
ข้อที่ 13. จากแผนภูมิรูปวงกลม ตอบคำถามข้อ 11 -15 ร้านค้าขายหนังสือสารคดีและหนังสือนิตยสารรวมกันได้ทั้งหมดกี่เล่ม