เรื่อง การอ่านแผนภูมิและกราฟเส้น ป.6
67% Complete
15 of 15
ข้อที่ 15. จากแผนภูมิรูปวงกลม ตอบคำถามข้อ 11 -15 ร้านค้าขายหนังสืออะไรได้มากที่สุดจำนวนกี่เล่ม