เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ป.6
87% Complete
8 of 15
ข้อที่ 8. ทรงเรขาคณิตชนิดใดประกอบด้วย รูปสามเหลี่ยม 2 รูป และรูปสี่เหลี่ยม 3 รูป