เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ป.6
87% Complete
9 of 15
ข้อที่ 9. ทรงเรขาคณิตข้อใดมีหน้าตัดไม่เป็นรูปวงกลม