เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ป.6
87% Complete
6 of 15
ข้อที่ 6.

จากรูป ประกอบเป็นทรงเรขาคณิตชนิดใด