เรื่อง มุมและส่วนของเส้นตรง ป.6
90% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. มุมฉากหนึ่งมุมสามารถแบ่งเป็นมุมซึ่งมีขนาด 5 องศา ได้กี่มุม