เรื่อง มุมและส่วนของเส้นตรง ป.6
90% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. มุมตรงหนึ่งมุม แบ่งเป็นมุมแหลมขนาด 35 องศา มุมที่เหลือจะเป็นมุมอะไรและมีขนาดกี่องศา