เรื่อง มุมและส่วนของเส้นตรง ป.6
90% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. รูปสี่เหลี่ยมข้อใดที่เส้นทแยงมุมแต่ละเส้นตัดกันไม่เป็นมุมฉาก