เรื่อง มุมและส่วนของเส้นตรง ป.6
90% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. เส้นตรง CD ยาว 12 เซนติเมตร ต้องการแบ่งเส้นตรงออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน โดยการใช้วงเวียนจะต้องปฏิบัติตามข้อใด