เรื่อง มุมและส่วนของเส้นตรง ป.6
90% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. 2 เท่าของมุมฉากรวมกับ 45 องศา จะเป็นมุมชนิดใด