แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
36% Complete
44 of 45
ข้อที่ 44.

นักเรียนคนหนึ่งจัดอุปกรณ์การทดลองโดยต่อหลอดไฟฟ้าเข้ากับแบตเตอรีที่มีความต่างศักย์ 2 โวลต์ ดังภาพ 1 แล้ววัดกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าโดยใช้แอมมิเตอร์ และวัดความต่างศักย์ระหว่างปลายของหลอดไฟฟ้าโดยใช้โวลต์มิเตอร์ จากนั้นเปลี่ยนขนาดของแบตเตอรี แล้ววัดกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ระหว่างปลายของหลอดไฟฟ้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ ดังภาพ 2

จากผลการทดลองข้างต้น จงตอบคำถามต่อไปนี้ว่าถูกต้องหรือไม่

เฉลย

ตอบ 3) ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

44.1 ถูกต้อง จากผลการทดลองสามารถสร้างกราฟได้ดังภาพด้านล่าง จะเห็นว่าเมื่อความต่างศักย์เพิ่มขึ้น กระแสไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้น ดังนั้น กระแสไฟฟ้าจึงแปรผันตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้า


44.2 ไม่ถูกต้อง โดยสามารถหาความต้านทานไฟฟ้าได้จากส่วนกลับของความชันของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า ดังนี้

44.3 ไม่ถูกต้อง จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า จะได้ว่า

ทบทวนบทเรียน
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น | 5507 views
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น | 4680 views
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น | 965 views
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น | 716 views
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น | 3018 views